Oferujemy swoją pomoc już od pierwszego etapu sporządzając ekspertyzy i analizy, dokonując oceny stanu technicznego i wykonując projekt.

Następnie pomożemy w doborze odpowiedniego zabezpieczenia biorąc pod uwagę warunki techniczne oraz aspekty ekonomiczne, by w konsekwencji wyposażyć Państwa obiekt w najbardziej optymalne systemy i zabezpieczenia przeciwpożarowe.

Dbając o bezpieczeństwo naszego klienta i szanując współpracę proponujemy obsługę serwisową zabezpieczeń przeciwpożarowych na podstawie sporządzonych harmonogramów, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami.

Ponadto wszystkie nasze działania oparte są o wyroby sprawdzonych producentów, którzy udzielili nam autoryzacji na montaż i serwis.

Najważniejszym aktem prawnym regulującym kwestie związane z ochroną przeciwpożarową jest Ustawa o Ochronie Przeciwpożarowej  z dnia 24 sierpnia 1991 r. Dz. U. 1991 Nr 81 poz. 351 z późniejszymi zmianami.

Stanowi ona, że ochrona ppoż. polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.

Właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu lub terenu zobowiązany jest w szczególności do:

  • przestrzegania przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych, wyposażenia budynku i otaczającego go terenu w urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice, zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu MSWiA ,
  • konserwacji i naprawy sprzętu i urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie,
  • zapewnienia osobom przebywającym w budynku i na otaczającym go terenie bezpieczeństwa i możliwości ewakuacji w razie pożaru,
  • przygotowania budynku i otaczającego go terenu do prowadzenia akcji ratowniczej,
  • zaznajomienia użytkowników budynku z przepisami ppoż.,
  • ustalenia sposobów postępowania w razie powstania pożaru.